Η απόφαση αυτή ουσιαστικά δίνει «τα κλειδιά» στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα αναλάβει ως διαχειρίστρια το Ταμείο αυτό και να απευθύνει πρόσκληση προς τις ελληνικές τράπεζες να συμμετέχουν με τα κεφάλαιά τους. Υπενθυμίζεται ότι στο Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης θα μπορούν να απευθύνονται αγρότες με Τυπική Απόδοση εκμετάλλευσης άνω των 8.000 ευρώ για να καλύψουν είτε την ίδια συμμετοχή για τα Σχέδια Βελτίωσης, είτε οποιοδήποτε άλλο επιχειρηματικό σχέδιο έχουν εκτός προγράμματος. Το Ταμείο, είναι ανοιχτό επίσης για επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα αγροτικών προϊόντων.

Πλέον αναμένεται μετά την πρόσκληση που θα απευθύνει η ΕΤΕπ προς τις τράπεζες, η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, ώστε να μπορέσει το Ταμείο αυτό να λειτουργήσει και στην πράξη.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1 Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

  1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και στο άρθρο 51 του ν. 4314/2014, Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(«ΤΕΑΑ»), εφεξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, εφεξής ΕταΕ.
  2. Στόχος του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, μέσω της παροχής εγγυήσεων.

Άρθρο 2: Πόροι του Ταμείου

  1. Για τη σύσταση του ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης προς το ΕΤαΕ πόρων ύψους ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ, σύμφωνα με την αριθ. 1352/ 22-04-2019 (ΑΔΑ: 67Χ44653ΠΓ-Λ5Ι) απόφαση ένταξης της πράξης «Εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυήσεις) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020» Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
  2. Κατά την πορεία υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο έργα, δύναται να επενδυθούν πόροι από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ιδιωτικές και λοιπές ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.
  3. Το ανωτέρω ποσό των 80.000.000 €, πιστώνεται τμηματικά σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι του ΕΤαΕ και για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ, όπως θα οριστεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.
  4. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των Χρηματοδοτικών Μέσων, καθορίζονται από τα άρθρα 43-45 του Καν. 1303/2013 και εξειδικεύονται κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας. Στην ίδια συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική Εξόδου και οι Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου.

Άρθρο 8 Συμφωνία Χρηματοδότησης

  1. Σε συνέχεια της παρούσας απόφασης πρόκειται να συναφθεί Συμφωνία Χρηματοδότησης όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 38, παρ. 7 του ΕΚ 1303/2013, μεταξύ των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής, ήτοι του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Οργανισμού που διαχειρίζεται το Ταμείο (ΕΤαΕ).
  1. Η Συμφωνία Χρηματοδότησης περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών στο Ταμείο και περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα IV του ΕΚ 1303/2013.

Διαβάστε αναλυτικά όλη την απόφαση, εδώ

 

Πηγή Agronews

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!