Δέκα σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία σύστασης, αναγνώρισης, αλλά και παρακολούθησης της λειτουργίας των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών φέρνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», η νέα υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμό 397/18235/2017 που εκδόθηκε προ εξαμήνου και, παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο και για την άμεση προκήρυξη του Μέτρου 9 θα προβλέπει τις εξής αλλαγές:

  1. Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και Οργανώσεις Παραγωγών θα συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν αγροτική εκμετάλλευση.
  2. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Ομ.Π. και Ο.Π. αφαιρείται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (ΠΕΑ), που έχει έδρα σε κάθε ΔΑΟΚ, και ανατίθεται σε νεοσύστατες τριμελείς Επιτροπές Παρακολούθησης και Ελέγχου (ΕΠΕ), με έδρα κάθε περιφερειακή ενότητα. Για τη συγκρότηση αυτής της επιτροπής θα απαιτείται απόφαση του εκάστοτε περιφερειάρχη.
  3. Η υποβολή πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου θα γίνεται εφόσον οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών επιθυμούν να τύχουν της στήριξης του άρθρου 27 του Κανονισμού 1305/13. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα εγκρίνεται από τη ΔΑΟΚ και υποβάλλεται και στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και εφαρμογής του ΠΑΑ.
  4. Η υποχρέωση διακίνησης της παραγωγής (τουλάχιστον το 80% ), μέσω της Ομ.Π ή Ο.Π θα προκύπτει για τα μέλη που έχουν εμπορική ιδιότητα.
  5. Για την αναγνώριση των Ο.Π., η ελάχιστη εμπορευθείσα αξία παραγωγής αποδεικνύεται με τιμολόγια πώλησης των μελών από τον μέσο όρο των δύο τελευταίων ετών (αντί τριών που ισχύει σήμερα).
  6. Κατοχυρώνεται ο ελάχιστος αριθμός των 10 μελών και η ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή των 000 ευρώ για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π., καθώς και των Ο.Π. που βρίσκονται σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας, καθώς και σε ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην Οδηγία 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου (όπως ισχύει κάθε φορά).
  7. Δίνεται παράταση για την επικαιροποίηση των στοιχείων των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένες, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
  8. Για Ο.Π. στους κλάδους του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, που είναι αναγνωρισμένες και έχουν σε ισχύ τριετές πρόγραμμα, συνεχίζουν να ισχύουν τα κριτήρια αναγνώρισης μέχρι τη λήξη του τριετούς προγράμματος δραστηριοτήτων. Για τον τομέα των οπωροκηπευτικώνθεσπίζεται αποδεκτή απόκλιση από τα κριτήρια αναγνώρισης έως 10%.
  9. Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των απαιτούμενων μελών για την αναγνώριση Ομ.Π. μπορεί να προκύψει από το άθροισμα φυσικών και νομικών προσώπων.
  10. Ομ. Π και Ο.Π. δύνανται να συστήνουν πλέον και τα νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Όπως αναφέρουν στην «ΥΧ» αρμόδιες πηγές, με την τροποποίηση της προηγούμενης υπουργικής απόφασης εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Ένωσης σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013) και την ανάγκη εφαρμογής συστημάτων ποιότητας στα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα (άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013).

Παράλληλα, θα διευκρινίζονται και θα περιγράφονται καλύτερα θέματα που αφορούν το καταστατικό, στη μη ανάγκη δημοσίευσης αυτού και στη διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων οργάνων σε κάθε περίπτωση μεταβολής (εγγραφή ή διαγραφή μελών κ.ά.).

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!