Σύμβαση με Οργάνωση Παραγωγών, εκτός αν δεν υπάρχει στην οικεία ΠΕ, είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν οι μεμονωμένοι παραγωγοί που θα ενισχύονται «κατά προτεραιότητα» από τα συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα στήριξης λόγω του ρωσικού εμπάργκο, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση.

 

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την με αριθμό 1176/27357 απόφαση, καθορίζονται συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, για ενέργειες πρώιμης συγκομιδής, δωρεάν διανομής, απόσυρσης από την αγορά και προς τη διατροφή αγροτικών ζώων σε οπωροκηπευτικά που επλήγησαν από το ρωσικό εμπάργκο.

Αναλυτικά η απόφαση:

Άρθρο 2 Ποσότητες Προϊόντων

 

Οι ποσότητες που καλύπτονται από τα συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει, είναι εκείνες του Παραρτήματος Ια του προαναφερθέντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 3 Επιλέξιμα συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα στήριξης

 

1. Οι ποσότητες του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης καλύπτουν ενέργειες απόσυρσης και πρώιμης συγκομιδής.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παράγραφος 2 αριθμ. 266355/11−2−2009 (ΦΕΚ 594Β΄/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, και για την εφαρμογή των συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης του Καν. (ΕΕ) 1031/ 2014 όπως ισχύει τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται να διατεθούν για:

α. δωρεάν διανομή

β. διατροφή αγροτικών ζώων.

 

Άρθρο 4 Κατανομή Ποσοτήτων

 

1. Η κατανομή των ποσοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης ανάμεσα στις Οργανώσεις Παραγωγών και στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών γίνεται με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα».

2. Οι ΔΑΟΚ αποστέλλουν τα στοιχεία του άρθρου 10 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει στον ΟΠΕΚΕΠΕ− Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς ο οποίος παρακολουθεί το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα» και κοινοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει κατά τις προβλεπόμενες στο ίδιο άρθρο ημερομηνίες.

 

Άρθρο 5 Διαδικασία ενεργειών απόσυρσης για τους παραγωγούς που δεν είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών

 

1. Σε περιφερειακές Ενότητες της χώρας που δεν λειτουργούν Οργανώσεις Παραγωγών οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη Οργανώσεων δεν υποχρεούνται να συνάψουν την σύμβαση με αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) 1031/ /2014.

2. Οι παραγωγοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κοινοποιούν στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας κάθε ενέργεια απόσυρσης στην οποία προτίθενται να προβούν. Η πληροφορίες της κοινοποίησης είναι εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 78 του Καν. (ΕΕ) 543/2011.

3. Οι ΔΑΟΚ ελέγχουν:

α. αν η ποσότητα που θα παραδοθεί συνάδει με τις περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση καθώς και την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 και

β. την κοινοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 108 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 στο 100% της ποσότητας των προϊόντων που πρόκειται να αποσυρθούν.

4. Σε περιφερειακές Ενότητες της χώρας που λειτουργούν Οργανώσεις Παραγωγών οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη Οργανώσεων υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) 1031/ /2014. Οι ποσότητες που παραδίδονται από παραγωγούς που δεν είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών συνάδουν με τις περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση καθώς και την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014.

 

Άρθρο 6 Διαδικασία πρώιμης συγκομιδής για τους παραγωγούς που δεν είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών

 

1. Οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών κοινοποιούν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας κάθε ενέργεια πρώιμης συγκομιδής στην οποία προτίθενται να προβούν. Οι πληροφορίες της κοινοποίησης είναι εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 85 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και στο άρθρο 23 της αριθμ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594Β΄/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.

2. Οι ΔΑΟΚ ελέγχουν:

α. την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 και

β. την κοινοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 110 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 στο 100% των εκτάσεων παραγωγής στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθεί η δράση της πρώιμης συγκομιδής.

 

Άρθρο 7 Έλεγχοι

 

1. Οι ενέργειες απόσυρσης και πρώιμης συγκομιδής υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Καν.(ΕΕ) 1031/2014.

2. Κατά την διενέργεια των ελέγχων των εκ των προτέρων κοινοποιήσεων των επιλέξιμων μέτρων στήριξης πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα του άρθρου

1 παράγραφος 2 του Καν.(ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά.

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες απόσυρσης και πρώιμης συγκομιδής αφορούν ποικιλίες ντομάτας που προορίζονται για να καταναλωθούν νωπές,

οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών πρέπει να τηρούν τα αναγκαία υποστηρικτικά έγγραφα.

 

Άρθρο 8 Φιλανθρωπικές Οργανώσεις και Ιδρύματα

 

Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει δύνανται να διατεθούν με δωρεάν διανομή και στους αποδέκτες που έχουν εγκριθεί ή εγκρίνονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 4361/125752/8−10−2014 (ΦΕΚ 2699/Β΄/2014) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Πηγή: Agronews

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!