Αναθέτουσα Αρχή: «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης – Ανώνυμη Εταιρία», με τον διακριτικό τίτλο
«ΕΑΣΘ» με έδρα στην Οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022 και τηλέφωνο επικοινωνίας +30
2310 798685.
1. Αντικείμενο: Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του Προγράμματος «Ενέργειες Ενημέρωσης
και προώθησης για το ρύζι στην Ιορδανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα» που κατατέθηκε στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Προϋπολογισμός Έργου: 84.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις χώρες υλοποίησης
των ενεργειών.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία
αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου.
5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η
Διακήρυξη και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
6. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες
7. Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από την έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής και από το email: με Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ.
Γιαννόπουλο Κώστα από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν
ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
8. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη
ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι.
9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 90 ημέρες από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
12. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους
συμμετέχοντες.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης – Ανώνυμη Εταιρία

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!