ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και Αρ. ΓΕ.ΜΗ 131452304000

                Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 07/07/2021 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης και επί της οδού ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Α8 ΟΤ 5Β, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

               

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

  • Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου και Προσάρτημα) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της χρήσεως 2020.
  • Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020-31/12/2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020.
  • Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
  • Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2020 και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
  • Διάθεση Αποτελεσμάτων με έγκριση αποθεματικών.

                Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας , ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.

 

               

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                          Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

& Διευθύνων Σύμβουλος                  

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                            ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!