trifili

Η αγορά µεταχειρισµένων αγροτικών µηχανηµάτων, ζωικού κεφαλαίου και παραγωγικής γης είναι κάποιες από τις δαπάνες που διαχρονικά ήταν και είναι εκτός επιλέξιµων δαπανών από τα Σχέδια Βελτίωσης. Ωστόσο, πλέον υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης τέτοιων επενδύσεων, µέσω των δανειακών συµβάσεων µε ευνοϊκούς όρους από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) που αναμένεται να μπει σε λειτουργία σύμφωνα με στελέχη τραπεζών από τις 26 Νοεµβρίου, δηλαδή μέσα στις επόμενες ώρες.

 

Για να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή του αιτήµατος χρηµατοδότησης που θα κάνει ο ενδιαφερόµενος στον ιστότοπο www.ependyseis.gr. Εφόσον εγκριθεί το αίτηµά του, τότε θα µπορεί να χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις του µέσω δανείου που µπορεί να ξεκινά από τα 10.000 ευρώ και να έχει διάρκεια 12 µηνών έως 15 ετών. Το κόστος του δανεισµού (επιτόκια και εξασφαλίσεις) είναι ανάλογο εκείνο που προσφέρει η κάθε τράπεζα στο αγροτικό της πελατολόγιο, µε ενσωµατωµένη κάποια «έκπτωση». Για παράδειγµα, στην τραπεζική αγορά, µέσω του ΤΕΑΑ, υπάρχουν προϊόντα που προσφέρουν δανεισµό µε µείωση επιτοκίου και εξόδων 20%. Είτε, πρόβλεψη για µέγιστο επιτόκιο 6,50% µαζί µε παροχή περιορισµένων εξασφαλίσεων έως 40% και έκπτωση επί των διαφόρων εξόδων. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί ελεύθερα να επιλέξει την τράπεζα που θέλει να συνεργαστεί (από αυτές που συµµετέχουν στο Ταµείο) και να επιλέξει τους όρους που τον συµφέρουν.     

Αναλυτικότερα όσον αφορά τα επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια: Στο πρόγραµµα εντάσσονται µόνο νέες χρηµατοδοτήσεις, σχετιζόµενες µε οικονοµικά βιώσιµο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίες θα καλύπτουν επιλέξιµες δαπάνες (ενσώµατα και ασώµατα πάγια, κ/κ και γενικές δαπάνες) και πληρωµές επιλέξιµων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν µετά την υποβολή του αιτήµατος χρηµατοδότησης στην τράπεζα.

Κατ' εξαίρεση µπορούν να χρηµατοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν σε γενικές δαπάνες της επένδυσης (αµοιβές µηχανικών και συµβούλων, αµοιβές για συµβουλές σχετικά µε την περιβαλλοντική και οικονοµική βιωσιµότητα και δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας) που πληρώθηκαν από τον δικαιούχο προ της υποβολής του αιτήµατος χρηµατοδότησης.

Στις επιλέξιµες δαπάνες ενδεικτικά συµπεριλαµβάνονται:

  • Αγορά πάγιου εξοπλισµού, καινούριου αλλά και µεταχειρισµένου στις περιπτώσεις που δικαιολογείται πλήρως από το επιχειρηµατικό σχέδιο,
  • Αγορά ζωικού κεφαλαίου και ετήσιων ή πολυετών φυτών και η φύτευσή τους.
  • H αγορά γης έως του 10% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.
  • Επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας, εφόσον η χωρητικότητά τους δεν υπερβαίνει τις ανάγκες της εκµετάλλευσης, όπως αντικατοπτρίζεται στη µελέτη ενεργειακών αναγκών που περιλαµβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο.

όνο για κατ' επάγγελμα και νέους αγρότες

Για ευνοϊκό δανεισµό, αιτήσεις µπορούν να κάνουν µόνο κατ' επάγγελµα αγρότες ή νέοι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 6.1 για το πριµ πρώτης εγκατάστασης. Επιπλέον, θα πρέπει η εκµετάλλευσή τους, οικονοµικό µέγεθος µεγαλύτερο των 8.000 ευρώ  µε βάση την τυπική απόδοση. Επιπλέον επιλέξιµα είναι επενδυτικά σχέδια από συλλογικά σχήµατα αγροτών. Αναλυτικότερα, oι τελικοί παραλήπτες του δανεισµού πρέπει να είναι: 

  •   Επαγγελµατίες αγρότες, όπου α) για φυσικά πρόσωπα είναι ο επικεφαλής της αγροτικής εκµετάλλευσης και β) για νοµικά πρόσωπα θα πρέπει η κύρια δραστηριότητα να είναι η εξάσκηση της γεωργίας ή
  •   Νέοι αγρότες που έχουν εγκριθεί στο υποµέτρο 6.1 «εγκατάσταση νέων αγροτών» του ΠΑΑ ή
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ή
  •   Συλλογικές αγροτικές ενώσεις όπως οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών και ενώσεις οργανισµών.

Το οικονοµικό µέγεθος της µονάδας του τελικού παραλήπτη (εκτός των συλλογικών αγροτικών ενώσεων) θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 8.000 ευρώ όσον αφορά την τυπική παραγωγή (αξιολογείται µε αναφορά στα δεδοµένα που υποβλήθηκαν στα πιο πρόσφατα επεξεργασµένα στοιχεία). Για την εκπλήρωση των παραπάνω οι τελικοί παραλήπτες πρέπει να προσκοµίσουν τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Για επαγγελµατίες αγρότες: Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

β) Για νοµικά πρόσωπα που έχουν κύρια δραστηριότητα την εξάσκηση της γεωργίας: Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια ∆ΟΥ.

γ) Για νέους αγρότες: Απόφαση ένταξης στο υποµέτρο 6.1 του ΠΑΑ.

δ) Αποδεικτικό υποβολής αίτησης για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων , στα πλαίσια του κανονισµού 1307/2013 µέσω του www.ependyseis.gr.

Αιτήσεις µέσω ΠΣΚΕ για συµβάσεις δανεισµού 

Οι αιτήσεις γίνονται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/) όπου ο ενδιαφερόµενος θα συµπληρώνει

τα στοιχεία της επένδυσής του (είδος δανείου, ποσό, συµπληρωµατικό κεφάλαιο κίνησης), τον ΚΑ∆ της επένδυσης, το ΑΦΜ, το οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης, την έκταση και τον τεχνοοικονοµικό προσανατολισµό. Επιπλέον θα γνωστοποιεί αν συµµετέχει σε Σχέδιο Βελτίωσης

ή πρόγραµµα Μεταποίησης. Έπειτα, διαλέγει την Τράπεζα που θέλει

να συνεργαστεί και λαµβάνει τη σχετική βεβαίωση. Επισηµαίνεται πως για την ένταξη στο πρόγραµµα αρκεί να έχει προηγηθεί η υποβολή της προαναφερόµενης αίτησης χωρίς να απαιτείται να έχει ήδη εγκριθεί. Ουσιαστικά, η φυσική παρουσία του κάθε ενδιαφερόµενου στην τράπεζα χρειάζεται µόνο για την υπογραφή της τελικής σύµβασης του δανείου.

 

Πηγή Agronews

 

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!