Δεδομένου οτι τα σιτηρά έχουν σπαρθεί, θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι μας οτι  οι παραγωγοί που θα υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2019 µε µισθωµένα αγροτεµάχια, θα πρέπει στα νέα ενοικιαστήρια που θα επισυνάψουν σε αυτή να συµπεριλαµβάνονται και οι ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων. Η αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου του ιδιοκτήτη, θα είναι υποχρεωτική. Εκτός κι αν δοθεί παράταση και πάλι (όπως πέρυσι) ή καταργηθεί τελείως η υποχρέωση.

 

Υπενθυµίζεται ότι για τα αγροτεµάχια που µετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιµατικά Μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι ενταγµένα στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δεσµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσµευσης. Ως εκ τούτου επισηµαίνεται ότι οι ηµεροµηνίες των ενοικιαστηρίων που αφορούν το έτος αιτήσεων/δεσµεύσεων 2018, πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το τρέχον έτος, σε συνέχεια του προηγούµενου ενοικιαστηρίου για το έτος αιτήσεων/δέσµευσης 2017.