Τις αιτήσεις τους από τις 3 έως τις 22 Ιουλίου καλούνται να υποβάλλουν οι κτηνοτρόφοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη ∆ράση 10.1.9 «∆ιατήρηση Απειλούµενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», µετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης προϋπολογισµού 38 εκατ. ευρώ. Επιλέξιµα ζώα είναι τα βοοειδή (333 ευρώ ανά ΜΖΚ), τα αιγοπρόβατα (232 ευρώ ανά ΜΖΚ) οι χοίροι (215 ευρώ ανά ΜΖΚ) και οι ίπποι που λαµβάνουν και το υψηλότερο πριµ, στα 350 ευρώ ανά ΜΖΚ.

 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, για να υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης, στο περασµένο πρόγραµµα του 2012 µε ακριβώς τις ίδιες επιλέξιµες φυλές (εξαίρεση η προσθήκη του Μπούτσικου ή αλλιώς Ορεινού Ηπείρου) ο προϋπολογισµός ήταν 8 εκατ. ευρώ και υπήρξαν 429 δικαιούχοι, ωστόσο να σηµειωθεί πως έχουν διευρυνθεί οι περιοχές κατανοµής.

Επιπλέον είναι ένα πρόγραµµα χωρίς κριτήρια µοριοδότησης, καθώς οι αρχές θεωρούν πως έχουν υπολογιστεί επ’ ακριβώς οι πόροι για τους εν δυνάµει δικαιούχους, εφόσον το ΟΣ∆Ε του 2018 βάσει του οποίου θα πριµοδοτηθεί το ζωικό κεφάλαιο, έχει κλείσει.

Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Τα κριτήρια επιλεξιµότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης.

α. Επιλέξιµοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι, οι οποίοι:

1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση.

2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριµένες περιοχές παρέµβασης της χώρας.

3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραµµένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

β. ∆εν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόµη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου α, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

2. διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισµού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τοµέα για δέκα (10) έτη.

3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ πρ θέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ηµερολογιακό έτος από το ηµερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

-Βοοειδή: 333 ευρώ ανά ΜΖΚ, 310 ευρώ ανά ΜΖΚ χωρίς διατήρηση αρσενικού ανά 15 θηλυκά αναπαραγωγής. Σηµειώνεται ότι τα βοοειδή ηλικίας 6 µηνών έως 2 ετών µετρούν για 0,6 ΜΖΚ και τα άνω των 2 ετών για 1 ΜΖΚ.

-Αιγοπρόβατα: 232 ευρώ ανά ΜΖΚ, 209 ευρώ ανά ΜΖΚ χωρίς διατήρηση αρσενικού ανά 15 θηλυκά αναπαραγωγής. Περίπου δηλαδή 34,8 και 31,35 ευρώ ανά ζώο άνω του 1 έτους.

-Xοίροι: 215 ευρώ ανά ΜΖΚ, 192 ευρώ ανά ΜΖΚ χωρίς διατήρηση αρσενικού ανά 15 θηλυκά αναπαραγωγής. Περίπου δηλαδή 107,5 και 96 ευρώ αντίστοιχα ανά χοιροµητέρα.

-Ιπποειδή: 350 ευρώ ανά ΜΖΚ ή πιο απλά 350 ευρώ ανά ενισχυόµενο ζώο.

Το µέγιστο ύψος ενίσχυσης καταβάλλεται εφόσον τηρείται η αναλογία 1 αρσενικό ανά 15 θηλυκά αναπαραγωγά ζώα. Εφόσον δεν τηρείται αυτή η αναλογία το ύψος ενίσχυσης µειώνεται κατά 23 ευρώ ανά ΜΖΚ.

 

Πηγή Agronews

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!