Προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος 95/2017 έχουν οι γεωτεχνικοί προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση συνέχισης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος.

Να σημειωθεί ότι με το Προεδρικό Διάταγμα 95/2017 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000 Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (Α'/ 297), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 135/Α'/2017), που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν την αναγγελία έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος και την τήρηση του Μητρώου Απασχόλησης γεωτεχνικών από το ΓΕΩΤΕΕ.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 95/2017, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 135/11-09-2017, οι γεωτεχνικοί που, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, διαθέτουν άδεια άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 344/2000, που καταργήθηκε με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Β.5 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α'85), οφείλουν, για τη διατήρηση του δικαιώματος άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, να υποβάλουν, σε περίπτωση που δεν το έχουν ήδη πράξει, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος 95/2017, δήλωση συνέχισης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του νέου άρθρου 2 του π.δ. 344/2000. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται ατελώς.

Με το Π.Δ. 95/2017, μετά το άρθρο 1 του π.δ. 344/2000, προστίθεται άρθρο 2 ως εξής:

«Άρθρο 2
Αναγγελία έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος


1. Για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος καθεμιάς των ειδικοτήτων γεωπόνου, δασολόγου, γεωλόγου, ιχθυολόγου και κτηνιάτρου, απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α'32), όπως ισχύει, της υποπαρ. Ε.4 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α' 107) και τις διατάξεις του παρόντος.
Η αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 19 του ν. 1474/1984 (Α' 128), το άρθρο 21 του ν. 2040/1992 (Α'70) και τα άρθρα 1, 3, 4 και 5 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Στην αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας και αλληλογραφίας του αναγγέλλοντος. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος χορηγείται σχετική βεβαίωση υποβολής της από το ΓΕΩΤΕΕ.

2. Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, το ΓΕΩΤΕΕ χορηγεί βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά. Με τη χορήγηση της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, το ΓΕΩΤΕΕ εγγράφει αυτεπαγγέλτως τον αναγγέλλοντα στο μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών του άρθρου 6.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριών (3) μηνών θεωρείται ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α'32), όπως ισχύει.

3. Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, το ΓΕΩΤΕΕ, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2, απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού στον αναγγέλλοντα, τον οποίο ενημερώνει εγγράφως, γνωστοποιώντας του τους λόγους της απαγόρευσης. Η έγγραφη απαγόρευση κοινοποιείται με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που δηλώνει με την αναγγελία του ο ενδιαφερόμενος.

4. Το ΓΕΩΤΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, να απαγορεύσει την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.
5. α) Οι γεωτεχνικοί της παρ. 1 υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ΓΕΩΤΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή της αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, δήλωση συνέχισης άσκησης του επαγγέλματος αυτού, στην οποία δηλώνουν:
αα) Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός.
ββ) Αριθμό μητρώου, αριθμό δελτίου ταυτότητας και αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
γγ) Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας κατοικίας και επαγγελματικής δραστηριότητας (αριθμό τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα, εφόσον υπάρχουν).
δδ) Στοιχεία εργοδότη ή θέση που κατέχουν στο δημόσιο.
εε) Ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν στερηθεί έστω και ένα από τα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1474/1984.
β) Με την υποβολή της δήλωσης συνέχισης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος επικαιροποιούνται αυτεπαγγέλτως τα στοιχεία του μητρώου απασχόλησης γεωτεχνικών του άρθρου 6. Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω δήλωσης, ο γεωτεχνικός διαγράφεται από το μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών του άρθρου 6.».

Το άρθρο 6 του π.δ. 344/2000, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 262/2003 (Α'237) και αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση β' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Β.5 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών

1. Το ΓΕΩΤΕΕ τηρεί μητρώο απασχόλησης των μελών του, κατά κλάδο, στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά όσοι έχουν λάβει βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α' 32) (υποπερ. β' της περ. 2 της υποπαρ. Β.5 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, Α' 85).

2. Το μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ, είναι προσβάσιμο στο κοινό με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α' 50), όπως ισχύει κάθε φορά, και περιλαμβάνει για κάθε μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, τα εξής στοιχεία:
α) Υποχρεωτικά, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου και διεύθυνση επαγγελματικής δραστηριότητας.
β) Προαιρετικά, τα στοιχεία επικοινωνίας κατοικίας και επαγγελματικής δραστηριότητας (αριθμό τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα, εφόσον υπάρχουν). Η αναγραφή αυτή προϋποθέτει ότι τα μέλη, με την υποβολή της αναγγελίας άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος ή της δήλωσης συνέχισης άσκησης αυτού, παρέχουν ρητά και ειδικά τη συγκατάθεση τους για την ανάρτηση των εν λόγω απλών δεδομένων στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ.

3. Τα μέλη υποχρεούνται να δηλώνουν άμεσα στο ΓΕΩΤΕΕ κάθε μεταβολή των στοιχείων τους που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών. Η επικαιροποίηση των στοιχείων του μητρώου απασχόλησης γεωτεχνικών γίνεται ατελώς.».

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!