Στα 1,3 κιλά ανά στρέμμα ορίζεται την ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου υβρίδιου βαμβακιού, ενώ παραμένει στα 1,6 κιλά η ποσότητα του βαμβακόσπορου, με τροποποιητική απόφαση σύμφωνα με την οποία ένας καλλιεργητής μπορεί να λάβει τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι για το 2015.

Αναλυτικότερα με την με αριθμό 1945/52292 Υ.Α., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 960/Β/28.5.2015, τροποποιείται η αριθμ. 1178/27361/10−03−2015 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β΄ 430), ως εξής:

 

Οι παράγραφοι 3. και 3) του άρθρου 2 της αριθμ. 1178/27361/10−03−2015 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«3) Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ 225021/31−03−2003 ΚΥΑ «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β΄478) όπως ισχύει, ελάχιστης ποσότητας 16 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, που εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο αντίστοιχα και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς−δελτίου αποστολής και καρτέλας σπόρου. Προκειμένου να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 217265/28−01−2004 (Β΄ 203).

 

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς−δελτίου αποστολής, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

 

Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.».

 

 

Πηγή: Paseges.gr

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!