ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και Αρ. ΓΕ.ΜΗ 131452304000
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28/05/2015
απόφασή του αρ. 13, καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 21,00 στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης και επί
της οδού ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Α8 ΟΤ 5Β, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω
θεμάτων:
Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως
1). Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση
Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) μετά των
επ’αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσεως 2014.
2). Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.
3). Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4). Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2014 και προέγκριση αμοιβών
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.
5). Παροχή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του
ΔΣ για συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
6). Διάφορα ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με
αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας , ή στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα
αποδεικτικά των καταθέσεων των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των
Μετόχων.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ
ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ταμίας
ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Μέλος
ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Μέλος
ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ. Μέλος

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!