Σύμφωνα με την  υπ. αριθ. 16374/28-2-2011 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στη διαδικασία υποβολής «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011»   καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 4η Απριλίου 2011 σύμφωνα με τα παρακάτω:


Α) Η αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ,στην ταχυδρομική διεύθυνση, Δομοκού 5, 10445 Αθήνα, για την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ  για τις κατηγορίες μεταβίβασης ΔΕΕ λόγω

•    πώλησης δικαιωμάτων μαζί με γη (Υπόδειγμα 1)

Ο μεταβιβάζων υποβάλει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1)Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (αγοροπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά)
2)Αίτηση υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή
3) Υπόδειγμα 1 υπογεγραμμένο από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους,

•    πώλησης ειδικών δικαιωμάτων (Υπόδειγμα 3)

Ο μεταβιβάζων υποβάλει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Επικυρωμένο αντίγραφο των συγκεντρωτικών στοιχείων του μητρώου εκμετάλλευσης του αγοραστή από την κτηνιατρική βάση δεδομένων που τηρείται στις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή στην περίπτωση των αιγοπροβάτων δύναται να υποβληθεί αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης πρόσφατα θεωρημένο από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής/αγροτικό κτηνιατρείο.
2) Αίτηση υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή
3)Υπόδειγμα 3 υπογεγραμμένο από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους•    πώληση του συνόλου της εκμετάλλευσης (σύνολο γης και δικαιωμάτων) (Υπόδειγμα 4)

Ο μεταβιβάζων υποβάλει τα έξης απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του συνόλου της εκμετάλλευσης (αγοροπωλησία, δωρεά ή γονική παροχή) νομίμως μεταγραμμένη
2) Αίτηση υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή
3) Υπόδειγμα 4 υπογεγραμμένο από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους
-Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά για μεταβίβαση εκμετάλλευσης σε διάδοχο γεωργό,
1) Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (πώληση, δωρεά ή γονική παροχή, κλπ)
2) Απόφαση του οικείου νομάρχη ή βεβαίωση από το οικείο υποκατάστημα της ΑΤΕ για την ένταξη του δικαιούχου Δ.Ε.Ε. στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης και τον ορισμό του διαδόχου
3) Αίτηση υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή
4)Υπόδειγμα 4 υπογεγραμμένο από τον μεταβιβάζοντα -δικαιούχο πρόωρης συνταξιοδότησης και τον αποκτώντα - διάδοχο, το  οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν χωριστά από τους ενδιαφερόμενους.

•    κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5)

Ο κληρονόμος υποβάλλει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υπογεγραμμένη από τον κληρονόμο με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή
2. Υπόδειγμα 5  υπογεγραμμένο  από τον κληρονόμο με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή
3)  Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου ενιαίας ενίσχυσης
4) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
5) Υπεύθυνη δήλωση (την οποία  σας επισυνάπτουμε, οχι του Ν 105 ) πλήρως συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για κάθε έναν χωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους.

•    ενοικίασης δικαιωμάτων μαζί με γη (Υπόδειγμα 6)

Ο εκμισθωτής υποβάλει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1)  Πράξη εκμίσθωσης επιλέξιμης ψηφιοποιημένης έκτασης και δικαιωμάτων, θεωρημένη κατά περίπτωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2)  Αίτηση υπογεγραμμένη από τον μεταβιβασή (εκμισθωτή) με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή

3) Υπόδειγμα 6  υπογεγραμμένο από τον εκμισθωτή και τον μισθωτή, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν χωριστά από τους ενδιαφερόμενους
•    αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου δικαιωμάτων  (Υπόδειγμα 7)

•    λήξη μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη (Υπόδειγμα 8)

1)  Αίτηση υπογεγραμμένη από τον μεταβιβασή (εκμισθωτή) με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή
2) Υπόδειγμα 8 από τον εκμισθωτή και τον μισθωτή το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν χωριστά από τους ενδιαφερόμενους,
3)  Το συμφωνητικό λύσης μίσθωσης, με πρωτότυπες υπογραφές και θεώρηση του γνησίου των υπογραφών ή ακριβές αντίγραφο του μόνο εφόσον στο αντίγραφο εμφανίζονται οι υπογραφές και οι θεωρήσεις τους.

Β) Η αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στο Π.Δ/νση  ΟΠΕΚΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας στην ταχυδρομική διεύθυνση ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31,Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) για την κατηγορία μεταβίβασης ΔΕΕ λόγω

•    Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υποδειγμα 2)

1) Αίτηση υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή
2) Υπόδειγμα 2 υπογεγραμμένο από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα το
οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν χωριστά από τους ενδιαφερόμενους.
Επισημάνσεις  

•    Ακυρώσεις αιτήσεων που έχουν ήδη παραληφθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνονται αποδεκτές εφόσον υποβληθούν ή αποσταλούν με συστημένη επιστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ (Περ. Δ/σεις ή Κεντρική Υπηρεσία ανάλογα που έχει υποβληθεί η αρχική αίτηση) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή  9 Ιουνίου.

•    Δεν πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις μεταβίβασης για δικαιώματα που δεν        
ενεργοποιήθηκαν:
α. για τρία συνεχή έτη, ήτοι το 2008, το 2009 και το 2010,
β. για δυο συνεχή έτη, ήτοι το 2009 και το 2010 και
γ. για το 2010 (μόνο για αυτά που προέκυψαν από καθεστώτα που   
ενσωματώθηκαν  στην ενιαία ενίσχυση το 2010
•    Τα δικαιώματα συνολικής αξίας έως και 200 €, που δεν μεταβιβάστηκαν και δεν ενεργοποιήθηκαν το έτος 2010, αν δεν μεταβιβαστούν για το έτος 2011 θα          
οδηγηθούν στο Εθνικό απόθεμα

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, και σε εφαρμογή του άρθρου 16, του Κανονισμού (ΕΚ)αριθ.1120/2009, από το 2011, καθορίζεται ποσοστό παρακράτησης υπέρ του εθνικού αποθέματος κατά περίπτωση.
2011-03-042011-03-04
Παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις:
Α. μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης σε γεωργό που αρχίζει να ασκεί γεωργική
δραστηριότητα (ανεξαρτήτως κατηγορίας μεταβίβασης) μετά το έτος 2011
Β. μεταβίβασης δικαιωμάτων από κληρονομική διαδοχή

Γ. μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων

Δ. μίσθωσης δικαιωμάτων

Ε. κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σύμφωνα με το Ν. 3874/6-9-10

Ενώ παρακρατήσεις εφαρμόζονται όταν οι αποδέκτες ανήκουν στη κατηγορία Λοιποι Γεωργοι και συγκεκριμένα:

α. Μεταβίβαση δικαιωμάτων συνοδευόμενα με γη ( Υποδειγμα 1)

β. Μεταβίβαση δικαιωμάτων συνοδευόμενα με γη (συνολο εκμεταλλευσης)( Υπόδειγμα 4)

γ. Μεταβίβαση δικαιωμάτων μη δυνοδευόμενα με γη ( Υποδειγμα 2)
Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!