ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

H Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. με έδρα τη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ με σύμβαση ανάθεσης έργου για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Ενέργειας Γ στα βοοειδή Ελληνικής Κόκκινης φυλής, της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β’/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με αριθμό απόφασης του Γενικού Γραμματέα αριθ1217/57347/26-04-2018.

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διάρκεια ανάθεσης έργου

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/10/2022.

Αμοιβή Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου

Η αμοιβή του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου δεν μπορεί να είναι ανώτερη των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) ανά έτος.

Μεταξύ της ΕΑΣΘ και του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα αναφέρει:

Καθήκοντα Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου

Οι υποχρεώσεις-εργασίες του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου, σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, που θα δεσμεύουν αυτόν για το χρονικό διάστημα ,(εώς και 31/10/2022) αφορούν:

* Την τήρηση και λειτουργία του γενεαλογικού βιβλίου.

* Τον έλεγχο των αποδόσεων.

* Τον προσδιορισμό και την επιλογή των κατάλληλων ζώων – γεννητόρων.

* Τις προγραμματισμένες συζεύξεις.

* Την ανάλυση των στοιχείων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

* Την ενημέρωση των κτηνοτρόφων σε θέματα γενετικής βελτίωσης (έλεγχος αποδόσεων, νέες τεχνολογίες και μεθόδους αναφορικά με τη γενετική βελτίωση των ζώων, εκτίμηση γενετικών αξιών κλπ).

Κριτήρια επιλογής

Ο Τεχνικός-Επιστημονικός Σύμβουλος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο να διαθέτει αποδεδειγμένα γνώσεις, εξειδίκευση και εμπειρία σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα σχετικά με τη γενετική βελτίωση, τη λειτουργία γενεαλογικών βιβλίων και τον έλεγχο αποδόσεων των προβάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα.

Δικαιολογητικά

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων: βιογραφικό σημείωμα.

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων: αντίγραφο του καταστατικού ή του ιδρυτικού νόμου κλπ και βιογραφικό σημείωμα του ατόμου που θα είναι

Άλλες πληροφορίες

  • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί.
  • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι μέχρι και τις 31/10/2022 .
  • Η ανανέωση της σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του έργου.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο της ΕΑΣΘ ΑΕ ή από το διαδίκτυο από τον ιστότοπο: www.easth.gr ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν μέσω e-mail :
  • οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο
  • ή στο email: ή ταχυδρομικά (οδός Α8-ΟΤ 5β. ΤΚ 57022 ) εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας . Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα ανωτέρω προσόντα.
  • Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ( τηλ 2310 - 798685)

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΘ Α.Ε.

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Κατεβάστε την αίτηση εργασίας εδω

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!