Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του Προγράμματος «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης με στόχο να επισημανθεί η βιώσιμη πτυχή της παραγωγής ρυζιού στην Ελλάδα και την Ισπανία»

 

 • Αναθέτουσα Αρχή: Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΕΑΣΘ» με έδρα την Οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022, Τηλ: +30 2310 798685, Φάξ: +30 2310 570391 και με Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο.
 • Αντικείμενο: Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του Προγράμματος «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης με στόχο να επισημανθεί η βιώσιμη πτυχή της παραγωγής ρυζιού στην Ελλάδα και την Ισπανία» που κατατέθηκε στο πλαίσιο MULTI-C-2019, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 • Προϋπολογισμός Έργου: 72.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 • Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις χώρες υλοποίησης των ενεργειών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997). Θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2014/1144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής και του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 • Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 • Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες.
 • Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022, email: και Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε προσθήκες, διορθώσεις ή τροποποιήσεις μικρής κλίμακας στους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίες θα κοινοποιηθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής των Προσφορών. 
 • Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022, Τηλ: +30 2310 798685, Φάξ: +30 2310 570391, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, 12:00 το μεσημέρι.  
 • Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019 στις 10:00 το πρωί στα γραφεία της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022.  
 • Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.
 • Νομική Μορφή Αναδόχου: Ο ανάδοχος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται μέσα στη διακήρυξη. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλλει προσφορά.
 • Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 90 (ενενήντα) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 • Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.
 • Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης

 

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ