Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης με στόχο να επισημανθεί η βιώσιμη πτυχή της παραγωγής ρυζιού στην Ελλάδα και την Ισπανία»

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΕΑΣΘ» και έδρα στην οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022, Τηλ: +30 2310 798685, Φάξ: +30 2310 570391 ως Συντονιστής και πληρεξούσιος της Ένωσης μεταξύ της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης Α.Ε. και του Consejo Regulador de la DOP Arroz de Valencia. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος με email: ,

 2. Αντικείμενο Του Διαγωνισμού: Η επιλογή ενός Εκτελεστικού Οργανισμού για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Πρότασης με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης με στόχο να επισημανθεί η βιώσιμη πτυχή της παραγωγής ρυζιού στην Ελλάδα και την Ισπανία» που κατατέθηκε στο πλαίσιο MULTI-C-2019, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 3. Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο : ΚΥΑ Αριθμ. 419/18559 για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής των Καν(ΕΕ) 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής και του εκτελεστικού Καν(ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες.

 4. Προϋπολογισμός Έργου: 2.762.074,20 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Ελλάδα και Ισπανία.

 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ένωση / κοινοπραξία αυτών) που ασκούν υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής και λειτουργούν νόμιμα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997).

 7. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.

 8. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 9. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες.

 10. Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της ΕΑΣΘ, η οποία εδρεύει στην Οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, email: kostas.giannopoulos@easth.gr, από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε προσθήκες, διορθώσεις ή τροποποιήσεις μικρής κλίμακας στους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίες θα κοινοποιηθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής των Προσφορών.

 11. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία ΕΑΣΘ, η οποία εδρεύει στην Οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022, Τηλ: +30 2310 798685, Φάξ: +30 2310 570391, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:59 π.μ. Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα.

 12. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 π.μ. στα γραφεία της ΕΑΣΘ, η οποία εδρεύει στην οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022.

 13. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 90 (ενενήντα) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 14. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 15. Γλώσσα του Διαγωνισμού και κατάθεσης των προσφορών: Το τεύχος Διαγωνισμού διατίθεται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα, και οι προσφορές κατατίθενται αποκλειστικά στα Αγγλικά.

 16. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

κατεβάστε την περίληψη εδώ