H Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. με έδρα τη Σίνδο ΒΙΠΕΘ Θεσσαλονίκης τηλ. 2310798685 , ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ με σύμβαση ανάθεσης έργου για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Ενέργειας Γ στα βοοειδή Ελληνικής Κόκκινης φυλής, της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β’/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.του προγράμματος


Ο αριθμός των ατόμων και οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

Τεχνικός σύμβουλος

Η ΕΑΣΘ ΑΕ προκηρύσσει την πρόσληψη ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Ενέργειας Γ στα βοοειδή Ελληνικής Κόκκινης φυλής και στα άλογα φυλής Πίνδου, της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β’/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διάρκεια ανάθεσης έργου

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/08/2020

Αμοιβή Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου

Η αμοιβή του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου δεν μπορεί να είναι ανώτερη των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) ανά έτος και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 ευρώ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

Μεταξύ της ΕΑΣΘ και του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα αναφέρει:

i. τα στοιχεία και τα προσόντα του ατόμου ή των ατόμων που θα προσφέρει ή θα προσφέρουν την τεχνική και επιστημονική γεωτεχνική στήριξη,

ii. το παρεχόμενο έργο του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου (είδος και περιγραφή εργασιών),

iii. το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου,

iν. το ποσό και τον τρόπο πληρωμής,

ν. τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων,

vi. τους έλεγχους εποπτείας και τις διορθωτικές ενέργειες,

vii. τυχόν άλλα διευκρινιστικά στοιχεία που κρίνονται αναγκαία από το Συνεταιρισμό.

Η ως άνω αναφερόμενη σύμβαση, μετά την υπογραφή της από τους συμβαλλόμενους, ελέγχεται και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Καθήκοντα Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου

Οι υποχρεώσεις-εργασίες του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου, σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, που θα δεσμεύουν αυτόν για το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών αφορούν:

* Την τήρηση και λειτουργία του γενεαλογικού βιβλίου.

* Τον έλεγχο των αποδόσεων.

* Τον προσδιορισμό και την επιλογή των κατάλληλων ζώων – γεννητόρων.

* Τις προγραμματισμένες συξεύξεις.

* Το σχεδιασμό και καθορισμό του μελλοντικού βελτιωτικού στόχου και των κριτηρίων επιλογής των φυλών.

* Την ανάλυση των στοιχείων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

* Την εκτίμηση των γενετικών αξιών των ζώων.

* Την τεχνική στήριξη και τη διαχείριση ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

* Την ενημέρωση των κτηνοτρόφων σε θέματα γενετικής βελτίωσης (έλεγχος αποδόσεων, νέες τεχνολογίες και μεθόδους αναφορικά με τη γενετική βελτίωση των ζώων, εκτίμηση γενετικών αξιών κλπ).

* Την στήριξη σε θέματα ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του κατάλληλου (σε επίπεδο περιοχής και εκμετάλλευσης) ζωικού γενετικού υλικού.

* Την προετοιμασία των κτηνοτρόφων για την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τη ζωοτεχνική νομοθεσία ( Καν. 2016/1012 της ΕΕ).

Κριτήρια επιλογής

Ο Τεχνικός-Επιστημονικός Σύμβουλος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο να διαθέτει αποδεδειγμένα γνώσεις, εξειδίκευση και εμπειρία σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα σχετικά με τη γενετική βελτίωση, τη λειτουργία γενεαλογικών βιβλίων και τον έλεγχο αποδόσεων των προβάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα.

Δικαιολογητικά

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων: βιογραφικό σημείωμα.

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων: αντίγραφο του καταστατικού ή του ιδρυτικού νόμου κλπ και βιογραφικό σημείωμα του ατόμου που θα είν

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΑΣΘ Α.Ε. (www.easth.gr) ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν μέσω e-mail : .

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι και 31/08/2020

Οι
αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται με e-mail (info@easth.gr) ή ταχυδρομικώς ( ΕΑΣΘ ΑΕ ΟΔΟΣ Α8-ΟΤ 5β. ΤΚ 57022 , ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως.

Η ΕΑΣΘ
A.E. διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προβεί άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης».

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!