ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και Αρ. ΓΕ.ΜΗ 131452304000

Σίνδος 05/06/2018

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης και επί της οδού ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Α8 ΟΤ 5Β, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου και Προσάρτημα) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσεως 2017.

  1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2017.

  1. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2018.

  1. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2017 και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

  1. Διάθεση Αποτελεσμάτων με έγκριση αποθεματικών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας , ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος

Χρήστος Τσιχήτας

 

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!