Παράταση δίνεται, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων πληρωμής ενίσχυσης για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα για τις δράσεις: Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες  σε καπνοπαραγωγικές περιοχές, Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών, Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού, Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων, Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος με Θέμα: «Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (ΠΑΑ)2007-2013, Μέτρο  214:Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015» Στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής  δηλώσεων  εφαρμογής στο Μέτρο  214-Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις:

  • 1.1 – Βιολογική Γεωργία
  • 1.2 – Βιολογική Κτηνοτροφία
  • 1.4 - Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
  • 2.1- Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
  • 2.3Α -Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού
  • 2.3B - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων
  • 3.1 - Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων
  • 4.1 - Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
  • 4.2 - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας

σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες και την  υστέρηση  στη  διαδικασία ολοκλήρωσης  της  καταχώρησης των  τροποποιήσεων συμβάσεων/ΣΠΔ, των  μεταβιβάσεων και  των  συμβάσεων  κατόπιν  έγκρισης αιτημάτων θεραπείας, με  γνώμονα πάντα την  βελτίωση  των  διαδικασιών  καταχώρησης  των  ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής, τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015 σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.