Ακόμη και σήμερα αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικαιούχοι, τις εκκρεμότητες της εξισωτικής αποζημίωσης παλαιότερων ετών ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα πιστωθεί και η προκαταβολή της αποζημίωσης για το 2015. Η πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις εκκρεμμότητες της εξισωτικής αποζημιώσης θα ανέρχεται περίπου στα 200 εκατ. ευρώ (περί τα 10 εκατ. ευρώ για τα έτη 2008 ως 2013 και περί τα 100 εκατ. ευρώ για το 2014) ενώ 80 εκατ. ευρώ είναι συνολικά η προκαταβολή για την εξισωτική του 2015. Πριν από δύο ημέρες είχε εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης που «ξεκλειδώνει» την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφού ορίζονται οι λεπτομέρειες για τον έλεγχο των δικαιολογητικών αλλά και η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής που καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥπΑΑΤ τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων και δευτερο-βάθμιων ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) - πρακτικά ελέγχων - καταχωρούνται από τους ελεγκτές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη βάση δεδομένων του προγράμματος. Η καταχώριση των αποτελεσμάτων των πρωτοβάθμιων ελέγχων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των πληρωμών. Οι πληρωμές των δικαιούχων, πραγματοποιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του υπό εξέταση έτους εφαρμογής. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, στο ακέραιο, χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση, με πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Ωστόσο, δύναται να καταβληθεί μέχρι και το 75% της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, λαμβάνοντας μέτρα για να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού ενίσχυσης. Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους τους δικαιούχους του μέτρου. Όσον αφορά τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρ-φωσης στις περιπτώσεις που οι εν λόγω έλεγχοι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν από τις πληρωμές, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους οι οποίοι απεδείχθη ότι δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης, αντί-θετα με τους στόχους του προγράμματος, με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη.

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!